Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


Tytuł projektu: „Działając wspólnie”

 

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 do sierpień 2017
Partner w projekcie: Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”
Grupa docelowa: 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Bajkowe w Tczewie; 5 nauczycieli z w/w placówki oraz 12 rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do w/w przedszkola.
Opis wsparcia.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Bajkowe.

Główne działania: organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe; zajęć specjalistycznych (również z udziałem rodziców). Dodatkowym elementem projektu jest przeszkolenie kadry dydaktycznej m.in. z zakresu współpracy z rodzicami, jak rozmawiać z rodzicami na trudne tematy ,z wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju, Original Play oraz zastosowania nowoczesnych technologii ICT w pracy z dzieckiem.

Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Edukacja” Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020